Aviso Legal

 1. 1. OBXECTO E ACEPTACIÓN
 2. O presente aviso legal regula o uso do sitio web https://comunidademontescoruxo.com (en diante, A WEB), do que é titular a Comunidade de Montes de Coruxo (en diante, O PROPIETARIO DA WEB). A navegación polo sitio web do PROPIETARIO DA WEB atribúe a condición de usuario do mesmo e implica a aceptación plena e sen reservas de todas e cada unha das disposicións incluídas neste Aviso Legal, que poden sufrir modificacións. O usuario obrígase a facer un uso correcto do sitio web de conformidade coas leis, a boa fe, a orde pública, os usos do tráfico e o presente Aviso Legal. O usuario responderá fronte ao PROPIETARIO DA WEB ou fronte a terceiros, de calquera danos e prexuízos que puidesen causarse como consecuencia do incumprimento da devandita obrigación.

 3. 2. IDENTIFICACIÓN E COMUNICACIÓNS
 4. O PROPIETARIO DA WEB, en cumprimento da Lei 34/2002, do 11 de xullo, de servizos da sociedade da información e de comercio electrónico, infórmalle que:
 5. A súa denominación social é: Comunidade de montes veciñais en man común de Coruxo
 6. CIF/NIF/NIE é: V36759587
 7. O seu domicilio social está en: Subida San Sebastián Nº23, 36303 Vigo (Pontenvedra)

 8. 3. COMUNICACIÓNS
 9. Todas as notificacións e comunicacións entre os usuarios e O PROPIETARIO DA WEB consideraranse eficaces, para todos os efectos, cando se realicen a través de correo postal ou calquera outro medio dos detallados a continuación:
 10. Email: CDMVDC@hotmail.com

 11. 4. CONDICIÓNS DE ACCESO E UTILIZACIÓN
 12. O sitio web e os seus servizos son de acceso libre e gratuíto, con todo, O PROPIETARIO DA WEB condiciona a utilización dalgúns dos servizos ofrecidos na súa web ao previo enchemento do correspondente formulario. O usuario garante a autenticidade e actualidade de todos aqueles datos que comunique ao PROPIETARIO DA WEB e será o único responsable das manifestacións falsas ou inexactas que realice. O usuario comprométese expresamente a facer un uso adecuado dos contidos e servizos do PROPIETARIO DA WEB e a non empregalos para, entre outros:
 13. a) Difundir contidos delituosos, violentos, pornográficos, racistas, xenófobo, ofensivos, de apoloxía do terrorismo ou, en xeral, contrarios á lei ou á orde pública.
  b) Introducir na rede virus informáticos ou realizar actuacións susceptibles de alterar, estragar, interromper ou xerar erros ou danos nos documentos electrónicos, datos ou sistemas físicos e lóxicos do PROPIETARIO DA WEB ou de terceiras persoas; así como obstaculizar o acceso doutros usuarios ao sitio web e aos seus servizos mediante o consumo masivo dos recursos informáticos a través dos cales O PROPIETARIO DA WEB presta os seus servizos.
  c) Tentar acceder ás contas de correo electrónico doutros usuarios ou a áreas restrinxidas dos sistemas informáticos do PROPIETARIO DA WEB ou de terceiros e, no seu caso, extraer información. d) Vulnerar os dereitos de propiedade intelectual ou industrial, así como violar a confidencialidade da información do PROPIETARIO DA WEB ou de terceiros. e) Suplantar a identidade doutro usuario, das administracións públicas ou dun terceiro.
  f) Reproducir, copiar, distribuír, poñer ao dispor de, ou calquera outra forma de comunicación pública, transformar ou modificar os contidos, a menos que se conte coa autorización do titular dos correspondentes dereitos ou iso resulte legalmente permitido.
  g) Solicitar datos con finalidade publicitaria e remitir publicidade de calquera clase e comunicacións con fins de venda ou outras de natureza comercial sen que medie a súa previa solicitude ou consentimento.

 14. 5.PROPIEDADE INTELECTUAL E INDUSTRIAL
 15. Todos os contidos do sitio web, como textos, fotografías, gráficos, imaxes, iconas, tecnoloxía, software, así como o seu deseño gráfico e códigos fonte, constitúen unha obra cuxa propiedade pertence ao PROPIETARIO DA WEB, sen que poidan entenderse cedidos ao usuario ningún dos dereitos de explotación sobre os mesmos máis aló do estritamente necesario para o correcto uso da web. En definitiva, os usuarios que accedan a este sitio web poden visualizar os contidos e efectuar, no seu caso, copias privadas autorizadas sempre que os elementos reproducidos non sexan cedidos posteriormente a terceiros, nin se instalen a servidores conectados a redes, nin sexan obxecto de ningún tipo de explotación. Así mesmo, todas as marcas, nomes comerciais ou signos distintivos de calquera clase que aparecen no sitio web son propiedade do PROPIETARIO DA WEB, sen que poida entenderse que o uso ou acceso ao mesmo atribúa ao usuario dereito algún sobre os mesmos. A distribución, modificación, cesión ou comunicación pública dos contidos e calquera outro acto que non fose expresamente autorizado polo titular dos dereitos de explotación quedan prohibidos.

 16. 6.HIPERENLACES
 17. O establecemento dun hiperenlace non implica en ningún caso a existencia de relacións entre O PROPIETARIO DA WEB e o propietario do sitio web na que se estableza, nin a aceptación e aprobación por parte do PROPIETARIO DA WEB dos seus contidos ou servizos. Aquelas persoas que se propoñan establecer un hiperenlace previamente deberán solicitar autorización por escrito ao PROPIETARIO DA WEB. En todo caso, o hiperenlace unicamente permitirá o acceso á home-page ou páxina de inicio do noso sitio web, así mesmo deberá absterse de realizar manifestacións ou indicacións falsas, inexactas ou incorrectas sobre O PROPIETARIO DA WEB, ou incluír contidos ilícitos, contrarios aos bos costumes e á orde pública. O PROPIETARIO DA WEB non se responsabiliza do uso que cada usuario déalle aos materiais postos a disposición neste sitio web nin das actuacións que realice en base aos mesmos. Nos hiperenlaces cara a outros lugares, como tamén é o caso de redes sociais, O PROPIETARIO DA WEB non exercerá ningún control sobre estes lugares e contidos, non asumirá ningunha responsabilidade polos contidos dalgunha ligazón pertencente a outras web alleas nin garantirá a dispoñibilidade técnica, calidade, fiabilidade, exactitude, amplitude, veracidade e validez de calquera material ou información contida en ningún de devanditos hipervínculos ou outros sitios da internet.

 18. 7.EXCLUSIÓN DE GARANTÍAS E DE RESPONSABILIDADE
 19. O contido do presente sitio web é de carácter xeral e ten unha finalidade meramente informativa, sen que se garanta plenamente o acceso a todos os contidos, nin o seu exhaustividad, corrección, vixencia ou actualidade, nin a súa idoneidade ou utilidade para un obxectivo específico. O PROPIETARIO DA WEB exclúe, ata onde permite o ordenamento xurídico, calquera responsabilidade polos danos e prexuízos de toda natureza derivados de:
 20. a) A imposibilidade de acceso ao sitio web ou a falta de veracidade, exactitude, exhaustividad e/o actualidade dos contidos, así como a existencia de vicios e defectos de toda clase dos contidos transmitidos, difundidos, almacenados, postos a disposición, aos que se accedeu a través do sitio web ou dos servizos que se ofrecen.
  b) A presenza de virus ou doutros elementos nos contidos que poidan producir alteracións nos sistemas informáticos, documentos electrónicos ou datos dos usuarios.
  c) O incumprimento das leis, a boa fe, a orde pública, os usos do tráfico e o presente aviso legal como consecuencia do uso incorrecto do sitio web. En particular, e a modo ejemplificativo, O PROPIETARIO DA WEB non se fai responsable das actuacións de terceiros que vulneren dereitos de propiedade intelectual e industrial, segredos empresariais, dereitos á honra, á intimidade persoal e familiar e á propia imaxe, así como a normativa en materia de competencia desleal e publicidade ilícita. Así mesmo, O PROPIETARIO DA WEB declina calquera responsabilidade respecto a a información que se ache fose desta web e non sexa xestionada directamente polo noso webmaster. A función dos links que aparecen nesta web é exclusivamente a de informar o usuario sobre a existencia doutras fontes susceptibles de ampliar os contidos que ofrece este sitio web. O PROPIETARIO DA WEB non garante nin se responsabiliza do funcionamento ou accesibilidade dos sitios enlazados; nin suxire, convida ou recomenda a visita aos mesmos, polo que tampouco será responsable do resultado obtido. O PROPIETARIO DA WEB non se responsabiliza do establecemento de hipervínculos por parte de terceiros.

 21. 8.PROCEDEMENTO EN CASO DE REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DE CARÁCTER ILÍCITO
 22. Se O PROPIETARIO DA WEB tivese coñecemento do uso dos servizos da web para actividades lesivas de dereitos ou que constitúan actos ilícitos, tomará as medidas necesarias para a represión e eliminación destas actividades, reservándose o dereito de iniciar accións legais. No caso de que calquera usuario ou un terceiro considere que existen feitos ou circunstancias que revelen o carácter ilícito da utilización de calquera contido e/o da realización de calquera actividade nas páxinas web incluídas ou accesibles a través do sitio web, deberá enviar unha notificación ao PROPIETARIO DA WEB identificándose debidamente, especificando as supostas infraccións.

 23. 9.PUBLICACIÓNS
 24. A información administrativa facilitada a través do sitio web non substitúe a publicidade legal das leis, normativas, plans, disposicións xerais e actos que teñan que ser publicados formalmente aos diarios oficiais das administracións públicas, que constitúen o único instrumento que dá fe da súa autenticidade e contido. A información dispoñible neste sitio web debe entenderse como unha guía sen propósito de validez legal.

 25. 10. LEXISLACIÓN E XURISDICIÓN APLICABLE
 26. Este Aviso Legal réxese pola lei española. As partes acordan someterse á xurisdición dos Xulgados e Tribunais que lles correspondan en función da lexislación procesual aplicable.